salvaticopiii ovid

Noutati

Declaratii de avere si de interese

Ghid de completare

Declarații de avere și interese Iulie 2021:

 • Laurenția ARJAN DI / DA
 • Alexandru MITRU DI / DA
 • Florentina Laura Nae DI / DA
 • Mihaela Roxana Negoescu DI / DA
 • Iuliana Ioana Voicu DI / DA
 • Elena Cristina Stroe DI / DA - la final de mandat

Declarații de avere și interese Iunie 2021:

 • Aurora – Cătălina HOMEGHIU DI / DA
 • Laurenția ARJAN DI / DA
 • Alexandru MITRU DI / DA
 • Laurențiu COSTACHE  DI / DA
 • Anda CONSTANTIN DI / DA
 • Dan Alexandru TICĂ DI / DA
 • Mihaela DULEA DI / DA
 • Daniela Luminita BARBU DI / DA
 • Teodora STĂNCULETE DI / DA
 • Mariana Luminița POPESCU DI / DA
 • Elena Rodica NEDELCU DI / DA
 • Mirela MIHĂESCU DI DA
 • Victor ILIE DI / DA
 • Mihail Iulian STAN DI / DA
 • Matei Robert HARABAGIU DI / DA
 • George PUIU DI / DA
 • Constantina Madiluța Folea DI / DA 
 • Valentin - Irinel Stancu DI / DA
 • Veronica Stănculeanu DI DA
 • Gabriela Dinu DI / DA
 • Ileana Corina Moraru DI / DA
 • Daniela Ionescu DI DA
 • Mădălina Nițoi Spătaru DI / DA
 • Claudiu Petruț Bidică DI / DA
 • Tudor Dumitrescu DI / DA

Declarații de avere și interese Decembrie 2020:

 • Sorin ION DI / DA
 • Aurora – Cătălina Homeghiu DI / DA
 • Mioara ALDESCU DI / DA

Declarații de avere și interese Septembrie 2020:

 • Dan Alexandru TICĂ DI / DA
 • Mioara ALDESCU DI / DA
 • Mihaela ANTON DI / DA
 • Laurențiu COSTACHE  DI / DA
 • Anda CONSTANTIN DI / DA
 • Octav CONSTANTINESCU DI / DA
 • Mihaela DULEA DI / DA
 • Tatiana GHIȚĂ DI / DA
 • Angelica MILEA DI / DA
 • Alexandru MITRU DI / DA
 • Veronica OPREA DI / DA
 • Teodora STĂNCULETE DI / DA
 • Radu TĂBÎRCĂ DI / DA
 • Liviu VASILESCU DI / DA

Declarații de avere și interese August 2020:

 • Matei Robert HARABAGIU DI / DA

Declarații de avere și interese Iunie 2020:

 • Sorin ION DI / DA
 • Elena Cristina Stroe DI / DA
 • Aurora – Cătălina Homeghiu DI / DA
 • Constantina Mădiluța Folea DI / DA
 • Laurenția Arjan DI / DA
 • Ileana Corina Moraru DI / DA
 • Octav Constantin Constantinescu DI / DA
 • Daniela Luminita Barbu DI / DA
 • Elena Daniela Ionescu DI / DA
 • Angelica Milea DI / DA
 • Mihaela Veronica Oprea DI / DA
 • George Puiu DI / DA
 • Liviu Vasilescu DI / DA
 • Elena Rodica Nedelcu DI / DA
 • Tatiana Ghiță DI / DA
 • Valentin - Irinel Stancu DI / DA
 • Veronica Stănculeanu DI / DA
 • Gabriela Dinu DI / DA
 • Mihaela Anton DI / DA
 • Mariana Luminița Popescu DI / DA
 • Nicolae - Radu Tăbîrcă DI / DA
 • Mirela Mihăescu DI / DA
 • Victor Ilie DI / DA
 • Mihail Iulian Stan DI / DA

Declarații de avere și interese Ianuarie 2020:

Declarații de avere și de interese Noiembrie 2019:

Declarații de avere și de interese Septembrie 2019:

Declarații de avere și de interese la data de 15 iunie 2019:

 

Declarații de avere( DA) și declarații de interese ( DI ):

 • Inspector Școlar General: prof. Luminița PREDA DI DA
 • Inspector Școlar General: prof.Sorin Ion -( DI / DA ) + ( DI / DA ) - la sfârșitul mandatului (02.04.2019) 
 • Inspector Școlar General Adjunct: prof. dr. Gabriela Istrate - DI / DA
 • Inspector Școlar General Adjunct: prof. Cristina Elena Stroe  - DI / DA

DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ

 • Monitorizarea programelor privind accesul la educație: prof. Cătălina Homeghiu - DI / DA
 • Învăţământ preșcolar: prof. Victoria Tomescu - DI / DA
 • Învăţământ primar: prof. dr. Mirela Mihăescu - DI / DA
 • Limba şi literatura română: prof. Tatiana Ghiță - DI / DA
 • Limbi moderne: prof. Mihaela Anton - DI / DA
 • Matematică: prof. Laura Maria Erculescu - DI / DA
 • Informatică: prof. Nicolae - Radu Tăbîrcă - DI / DA
 • Fizică - chimie: prof. Gabriela Dinu - DI / DA
 • Biologie: prof. Veronica Stănculeanu - DI / DA
 • Istorie, geografie, socio - umane: prof. dr. Marian Curculescu - DI / DA
 • Arte, religie: preot prof. dr. Mihail Stan - DI / DA
 • Educaţie fizică şi sport: prof. Octav Constantinescu - DI / DA
 • Învățământ profesional și tehnic: prof. Luminița Popescu - DI / DA

DOMENIUL MANAGEMENT

 • Management instituțional: prof. Mioara Aldescu - DI / DA, prof. Liviu Vasilescu - DI / DA
 • Managementul resurselor umane: prof. Ramona Mâinea - DI / DA și prof. Victor Ilie - DI / DA
 • Dezvoltarea resurselor umane: prof. Carmen Ion - DI / DA
 • Proiecte educaționale: prof. Cristina Groza - DI / DA și prof. Valentin Irinel Stancu - DI / DA
 • Învățământ particular și alternative educaționale: prof. Valentin Irinel Stancu - DI / DA
 • Activități extrașcolare: prof. Elena Mosor - DI / DA
 • Minorități naționale: prof. Nicolae Iorga - DI / DA
TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție