salvaticopiii ovid

Noutati

Concurs de ocupare a postului vacant de Contabil șef – Compartiment financiar contabilitate

ANUNȚ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str.Calea Domnească, nr.127, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Contabil șef – Compartiment financiar contabilitate

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,  I.Ș.J Dâmbovița organizează concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată pe următorul post:

-         1 post Contabil șef, Compartiment Financiar-Contabilitate, studii superioare

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

-            Are cetățenie română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România ;
-            Cunoaște limba română, scris și vorbit;
-            Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
-            Are capacitate deplină de exercițiu;
-            Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
-            Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
-            Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

ETAPE DE CONCURS

DATA /PERIOADA

Observatii

Depunerea        dosarelor           de înscriere

    15.03.2023 -28.03.2023

La secretariatul ISJ  Dâmbovița, Calea Domnească nr.127

Verificarea, validarea și afișarea rezultatelor în urma selectiei

04 aprilie 2023

Afișare la sediu ISJ  Dâmbovița și pe site-ul instituției

Depunerea contestațiilor la rezultatele selecției dosarelor

05 aprilie 2023 – până la ora 16,00

La sediul ISJ Dâmbovița

Publicarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor

06 aprilie 2023

Afișare la sediul ISJ Dâmbovița și pe site-ul instituției

Proba scrisă

07 aprilie 2023 – ora 9,00

La sediul ISJ Dâmbovița

Verificarea și  afișarea rezultatelor la proba scrisă

10 aprilie 2023

Afișare la sediu ISJ  Dâmbovița și pe site-ul instituției

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

11 aprilie 2023- până la ora 16,00

La sediul ISJ Dâmbovița

Soluționarea și afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba scrisă

12 aprilie 2023

Afișare la sediul ISJ Dâmbovița și pe site-ul instituției.

Desfășurarea interviului/probei practice

13 aprilie 2023

La sediul ISJ Dâmbovița

Publicarea rezultatelor interviului/probei practice

13 aprilie 2023

Afișare la sediu ISJ  Dâmbovița și pe site-ul propriu Proba interviului/probei practice NU se contestă

AFISAREA REZULTATELOR FINALE

19 aprilie 2023

Afișare la sediul ISJ Dâmbovița și pe site-ul instituției.

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție