salvaticopiii ovid

Noutati

Noutati

  • Comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, organizează ședință de repartizare în afara perioadei prevăzute în calendarul de mobilitate, pentru candidații rămași nerepartizați sau cu norma incompletă pentru anul școlar 2022-2023, pe posturi / catedre eliberate pe parcursul anului școlar din situații diverse. Repartizarea se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru aprobată prin OMEC 5578/2021.
  • Ședința de repartizare va avea loc VINERI, 24.03.2023, începând cu ora 12:30, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate sau procura notarială și documentul de identitate, pentru persoanele care îi reprezintă pe aceștia.
  • Lista se actualizează, în cazul în care mai apar noi situații.

Lista posturilor pentru sedinta de repartizare din data de 24.03.2023

Update ora 15:48 : ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGA - LIMBA FRANCEZA - 20 ore

ANUNȚ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str.Calea Domnească, nr.127, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Contabil șef – Compartiment financiar contabilitate

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,  I.Ș.J Dâmbovița organizează concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată pe următorul post:

-         1 post Contabil șef, Compartiment Financiar-Contabilitate, studii superioare

Condițiile generale pentru ocuparea postului:

-            Are cetățenie română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România ;
-            Cunoaște limba română, scris și vorbit;
-            Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
-            Are capacitate deplină de exercițiu;
-            Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
-            Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
-            Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

ETAPE DE CONCURS

DATA /PERIOADA

Observatii

Depunerea        dosarelor           de înscriere

    15.03.2023 -28.03.2023

La secretariatul ISJ  Dâmbovița, Calea Domnească nr.127

Verificarea, validarea și afișarea rezultatelor în urma selectiei

04 aprilie 2023

Afișare la sediu ISJ  Dâmbovița și pe site-ul instituției

Depunerea contestațiilor la rezultatele selecției dosarelor

05 aprilie 2023 – până la ora 16,00

La sediul ISJ Dâmbovița

Publicarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor

06 aprilie 2023

Afișare la sediul ISJ Dâmbovița și pe site-ul instituției

Proba scrisă

07 aprilie 2023 – ora 9,00

La sediul ISJ Dâmbovița

Verificarea și  afișarea rezultatelor la proba scrisă

10 aprilie 2023

Afișare la sediu ISJ  Dâmbovița și pe site-ul instituției

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

11 aprilie 2023- până la ora 16,00

La sediul ISJ Dâmbovița

Soluționarea și afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba scrisă

12 aprilie 2023

Afișare la sediul ISJ Dâmbovița și pe site-ul instituției.

Desfășurarea interviului/probei practice

13 aprilie 2023

La sediul ISJ Dâmbovița

Publicarea rezultatelor interviului/probei practice

13 aprilie 2023

Afișare la sediu ISJ  Dâmbovița și pe site-ul propriu Proba interviului/probei practice NU se contestă

AFISAREA REZULTATELOR FINALE

19 aprilie 2023

Afișare la sediul ISJ Dâmbovița și pe site-ul instituției.

 

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție