salvaticopiii ovid

Noutati

Înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ sau în municipiul București, diferit de cel în care au susținut proba scrisă, conform literei k), punctul 12, din Calendarul de mobilitate, anexă la Metodologia-cadru de mobilitate, se face în zilele de 6 și 7 august 2020, astfel :

  • (i) depunerea/transmiterea cererilor de către candidaţi la inspectoratele școlare din județele/municipiul București în care aceştia doresc repartizarea;
  • (ii) transmiterea informării, în scris, de către candidaţi, la inspectoratele școlare din județele/municipiul București în care au susţinut proba scrisă, cu privire la faptul că solicită repartizarea în alt judeţ;

* Informarea către ISJ Dâmbovița, se va face după primirea confirmării / înregistrării cererii în județul în care doriți să participați, prin prezentarea numărului de înregistrare al acesteia.

TIPIZATE :

Documentele se pot transmite și la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro,  situație în care se va transmite obligatoriu, actul de identitate scanat (BI/CI).

Depunerea eventualelor contestații se face la sediul ISJ Dâmbovița, în perioada 6-12 august 2020, sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail isjdb@isj-db.ro, situație în care candidatul anexează și cartea de identitate scanată.

Contestatiile la proba scrisa se depun/transmit la/către inspectoratele scolare, după cum urmează :

  • a) în data de 4 august 2020, contestațiile se depun/transmit până la ora 21:00;
  • b) în data de 5 august 2020, contestațiile se depun/transmit până la ora 12:00.

*Contestatia la proba scrisa se depune personal de catre candidat sau prin împuternicit, acesta din urma prezentând procura notariala în original.

**Contestatia la proba scrisa poate fi transmisa si prin posta electronica, scanată, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro , situatie în care candidatul anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul/adeverinta de identitate.

***Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.

TIPIZAT CONTESTAȚIE : Cerere contestatii concurs ocupare posturi 2020

 

CENTRUL NR. 1: LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE CIORĂNESCU" TÂRGOVIȘTE Strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgoviște
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 235, Târgoviște
CENTRUL NR. 3: LICEUL TEORETIC "PETRU CERCEL" TÂRGOVIȘTE Strada Pârvan Popescu, NR. 94, Târgoviște
CENTRUL NR. 4: COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 223,  Târgoviște

Verificați, în prealabil, la care centru a fost arondată disciplina la care veți susține concursul : ARONDAREA DISCIPLINELOR PE CENTRE DE CONCURS

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

 

  • Candidatii trebuie sa aiba asupra lor buletin/carte/adeverinta de identitate, pasaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau a cartea de alegător, pentru verificarea identității.
  • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS NUMAI PÂNĂ LA ORA 8.15.
  • LUCRAREA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA 9.00, durata de redactare a lucrărilor fiind de 4 (patru) ore.
  • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
  • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.

*Ora de începere a concursului și ora limită de acces în sălile de examen, au fost modificate prin adresa M.E.C. nr. 32445/24.07.2020, având în vedere contextul epidemiologic actual.

Concursul de ocupare a posturilor, din data de 29.07.2020, se va susține în următoarele centre de concurs :

Centrul de concurs Adresa
CENTRUL NR. 1: LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE CIORĂNESCU" TÂRGOVIȘTE Strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgoviște
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL NAȚIONAL "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 235, Târgoviște
CENTRUL NR. 3: LICEUL TEORETIC "PETRU CERCEL" TÂRGOVIȘTE Strada Pârvan Popescu, NR. 94, Târgoviște
CENTRUL NR. 4: COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" TÂRGOVIȘTE Calea Domnească, nr. 223, Târgoviște

Verificați, în prealabil, la care centru a fost arondată disciplina la care veți susține concursul : ARONDAREA DISCIPLINELOR PE CENTRE DE CONCURS

NOTĂ: Accesul candidaților se va realiza pe cele două intrări din spatele Colegiului (strada Ana Ipătescu), în intervalul orar 8:00 - 8:45, cu respectarea normelor de securitate sanitară în vigoare.

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție